Markant sänkning av småhusprognosen

Trä- och Möbelföretagen, TMF:s färska prognos för påbörjade småhus 2023 sätts till 7 500 stycken, vilket är en minskning med 3 000 jämfört för med ett halvår sedan. Såväl småhus som flerbostadshus kämpar med en vikande orderingång orsakat av en global, finansiell osäkerhet, inflation samt skenande energipriser. För flerbostadshus har orderingången minskat med 61 procent för andra halvåret 2022 (jämfört med motsvarande period 2021). Det visar årets första Trähusbarometer, som innehåller statistik från TMF.

TMF:s prognos för påbörjade småhus baserar sig på statistik från SCB, olika omvärldsfaktorer, branschenkäter och på den allmänna orderingången i branschen.
Under 2022 var den totala orderingången för TMF:s medlemsföretag 4 860 ordinära småhus av trä, en minskning med 42 procent jämfört med 2021. Uppdelat minskade styckebyggda småhus med 47,1 procent medan gruppbyggda småhus minskade med 28,7 procent under 2022.

– Orsaken till den kraftigt sänkta prognosen för 2023 är den svaga orderingången under senhösten och vintern, utvecklar Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF. Industrin lever fortfarande på den relativt goda efterfrågan som fanns under 2021 samt första halvåret 2022.

– Det enskilt största skälet till den utmanande situationen för våra företag är det säkerhetspolitiska omvärldsläget, i kombination med saker som finansiell osäkerhet. Men det finns även andra faktorer som påverkar småhusbyggandet i hög grad – inte minst frånvaron av ekonomiskt åtkomliga småhustomter i den kommunala planeringen. Och vi ska komma ihåg att drygt 200 kommuner i Sverige uppger att det fnns bostadsbrist – med en tilltagande medvetenhet om att det nu måste planeras och byggas mer såsom folk vill bo.

Minskad orderingång på 61 procent för flerbostadshus
Flerbostadshus å sin sida har en minskad orderingång på 61 procent – 961 (2 448) lägenheter – när det gäller andra halvåret 2022 jämfört med motsvarande period 2021.
Prognosen för påbörjade lägenheter i flerbostadshus – baserad på antal kontrakterade leveranser tolv månader framåt (januari-december 2023) enligt TMF:s statistik för flerbostadshus med stomme av trä – visar på totalt 2 047 lägenheter för 2023.
Samtliga lägenheter är i ordinära flerbostadshus.